MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIŞ POLİTİKASI

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.

İşbu bağış politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Politikada yapılacak değişiklik hakkında ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir.